MNS型低压抽出式成套开关柜

外形及安装尺寸(外形尺寸见图1;安装尺寸见图2)

C~l功能单元室

电缆隔室 rxsxi水平母线隔室

MNS型低压抽出式成套开关柜     MNS型低压抽出式成套开关柜

图1 MNS型开关柜设备外形尺寸

外表尺寸(mm)


H

B

B1

B2

T

T1

T2

2200

6001000

750

250

2200

8001000

750

250

2200

10001000

750

250

2200

1000

600

400

600

400

200

2200

1000

600

400

1000

750

250

2200

1000

600

400

1000

400

600

2200

1000

600

400

1000

400

600


MNS型低压抽出式成套开关柜

1、电焊处 2、电缆沟(深度由设计定) 3、开关设备底座 4、10#槽钢

图2 MNS型开关设备安装尺寸图